Verwijsbrief van huisarts naar een GGZ zorgverlener

Aan de verwijsbrief naar een GGZ zorgverlener worden een aantal eisen gesteld waaronder:

De gegevens van de huisarts/verwjzer moeten duidelijk vermeld zijn waaronder de AGB code.

De gevens van de patiënt moeten vermeld zijn waaronder het BSN en geboorte datum.

De zorgverzekeringsgevens van de patiënt moeten vermeld zijn, waaronder de naam van de zorgverzekeraar, UZOVI nummer en polis- of klantnummer.

Het is niet verplicht maar wel prettig als de naam van de GGZ instelling of therapeut ook vermeld wordt.

De verwijsadtum moet vóór de aanmelddatum liggen, maar mag maximaal 9 maanden daarvoor liggen.

De huisarts wordt niet verondersteld een DSM-diagnose te stellen, maar hij/zij kan een vermoeden formuleren dat vermeld kan worden op het formulier.

Dan moet gespecificeerd worden of het een Basis of Specialistische verwijzing betreft (BGGZ of SGGZ).

Omdat het door een huisarts niet altijd goed in te schatten is of het BGGZ of SGGZ moet worden, adviseren wij dat uit te voeren als multiple choice item en het open te laten, zodat wij, na grondige anamnese en diagnostiek, de juiste keuze kunnen aanvinken.

In ons geval wordt over het algemeen voor specialistische GGZ gekozen. (SGGZ)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsenvereniging hebben een format opgesteld dat wij hier tonen.

Uitgangspunt Ministerie van Volksgezondheid: 

"Belangrijke voorwaarde voor vermindering van administratieve belasting is dat alle zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars bereid zijn dezelfde uniforme afspraken te hanteren. Dan pas kunnen de afspraken ook administratief eenvoudig en waar mogelijk geautomatiseerd worden nageleefd."

Zie ook Ministerie van Volksgezondheid.

 

FORMAT VERWIJSBRIEF

<Adresgegevens huisartsenpraktijk inclusief AGB code> 

<aan: Psychotherapeut of instelling>

Betreft: Verwijzing huisarts voor GGZ
Datum: <invullen*>

Geachte <heer/mevrouw> <naam>/collega>,  

Er is sprake van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis bij één van mijn patiënten. Met deze verwijsbrief wil ik u graag verzoeken nadere diagnostiek en behandeling in gang te zetten.  

Persoonsgegevens patiënt
<Naam>
<Geboortedatum>
<Adres>
<Postcode> <Woonplaats>

<BSN>

<Verzekering>


De verwijzing betreft:
<kruis aan>

 • Generalistische basis GGZ
  Toelichting: patiënten met lichte tot matige problematiek.
 • Gespecialiseerde GGZ
  Toelichting: patiënten met hoog risico en/of complexe aandoeningen.Vraagstelling, reden verwijzing

1. Klacht of hulpvraag van de patiënt:
<In korte bewoordingen, in context van deze consultatie.>

 

2. (Vermoeden van) DSM benoemde psychische stoornis:
<Omschrijving van (het vermoeden van)  een psychische stoornis.**>

3. Anamnese:
<Aard, ontstaan, duur, beloop van de klacht, recente behandeling en effect, in chronologische volgorde. Psychosociale omstandigheden. Geef aan of het een heteroanamnese betreft.>

 

4. Psychiatrische  voorgeschiedenis , familieanamnese, psychosociale omstandigheden: (staat in de bijlage)

<Vermeld indien van toepassing.>

 

5. Relevante comorbiditeit:
<Vermeld de somatische problematiek.>

 

 1. Suïcidaliteit:

<Vermeld ook eventuele suïcidaliteit in het verleden.>

 

 1. Risicovol gedrag:  

<Indien bekend vermelden. Beschrijf uw bevindingen. Vermeld ook verslavingsgedrag zoals gokken.>

Patiëntgegevens  

 1. Beleid:

<Vermeld de door u ingestelde (of gestaakte) behandeling of medicatie op het moment van versturen van het bericht en de door u uit te voeren controles.>

 

 1. Allergie, intolerantie:

<Vermelden indien van toepassing.>

 1. Besproken met de patiënt:

<Beschrijf hoe uw handelen is besproken met patiënt. Ook eventueel de eerdere adviezen die u heeft gegeven en/of voorber   eiding van de POH-GGZ. Vermeld zo letterlijk mogelijk wat is besproken met de patiënt en of een informatiefolder (thuisarts.nl) over een aandoening of therapie is verstrekt.>

 

 1. Ook bekend bij:

<Zorgverleners invullen bij wie de patiënt in behandeling is of was>

 

Procedurevoorstel

<Voorstel voor samenwerking: geef aan hoe u betrokken wilt blijven.>

 

 

 

Met vriendelijke groet,

<Naam en functie verwijzer***>                                              

<AGB-code verwijzer>


<Handtekening verwijzer en/of praktijkstempel>

 

 

 

Toelichting elementen verwijsbrief
* Deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen.

** De NHG standaarden en richtlijnen zijn hierbij leidend. De huisarts hoeft de stoornis niet DSM te classificeren, dat is een taak van de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Omschrijving van de (vermoede) stoornis is dus voldoende. Wat betreft de vergoeding geldt dat alleen patiënten waarbij sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis, zoals bijvoorbeeld een depressie, een angststoornis of psychose, kunnen worden behandeld in de verzekerde GGZ. Uitzondering hierop is een aanpassingsstoornis, als DSM-stoornis wordt dit niet vergoed in de GGZ. Patiënten zonder (vermoeden van) een DSM-stoornis, zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, kunnen in de huisartsenpraktijk worden behandeld of op eigen kosten in de GGZ.

*** De POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. De POH-GGZ kan de verwijzing wel voorbereiden.

 

141202_format_verwijsbrief_ggz_mt_24-11-14_def

Verwijsbrief in pdf formaat

Afspraken verwijzing ggz