Eisen die gesteld worden aan praktijkvoering

Om U een idee te geven aan welke criteria een vrijgevestigde praktijk moet voldoen, tonen wij hieronder de criteria van een paar zorgverzekeraars, zoals die aan ons worden opgelegd.

Inkoopcriteria van MENZIS

Inkoopcriteria SGGZ & GBGGZ vrijgevestigden

 

1. U publiceert op een eigen website:

- behandellocatie(s)

- contactmogelijkheden

- eventuele specialisaties

- behandelmogelijkheden c.q. behandelmethoden

- gehanteerde tarieven e.d. met betrekking tot zowel het onder de Basisverzekering verzekerde zorgaanbod als het niet-verzekerde zorgaanbod.

 2. U bent lid van een van de volgende beroepsverenigingen: LVVP, NVvP en/of NIP

 3. Hoeveel dagdelen is uw praktijk per week minimaal geopend?

 4. Bij welk percentage van de in 2015 in behandeling genomen Menzis cliënten is een klantfeedbackmethode op sessieniveau (bijvoorbeeld ORS/SRS) gebruikt? Indien Menzis hierom verzoekt kunt u op geaggregeerd niveau schriftelijke informatie aanleveren.

 5. U heeft de voor- en nameting over de afgesloten DBC's en/of GB GGZ producten in 2015 (startdatum in 2014 of 2015) bij de SBG of LVVP-ROM-Portaal, Reflectum of Telepsy aangeleverd. Dit was minimaal een percentage van:

 6. U levert van de DBC's en/of GB GGZ producten die in 2015 of 2016 zijn gestart en afgesloten worden in 2016 de voor- en nameting aan de SBG of LVVP-ROM-portal. Dit is minimaal een percentage van:

 7. U levert vanuit een gestructureerde zorgprogrammatische aanpak zorg. Dit geldt voor 60% van de DBC- en/of GB GGZ productie waarbij de hoofddiagnose behoort tot de indicatiegebieden:

- depressieve stoornissen

- angststoornissen

- persoonlijkheidsstoornissen

 Onder zorgprogrammatische aanpak verstaan wij zorgprogramma's:

- die zijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroeprichtlijnen

- die aantoonbaar (modulair) zijn ingericht naar zorgvraagzwaarte

- die de voortgang van de behandeling aantoonbaar via ROM-metingen monitoren.

 8. Bij ten minste 30% van uw cliënten met Angst en/of Depressie problematiek maakt u gebruik van E-health en kunt desgevraagd dit aantonen door de aanwezigheid van een Angst en/of Depressie E-health module(s) (certificaat)

 9. U bent in de afgelopen 4 jaar gevisiteerd door uw beroepsvereniging (NVvP of LVVP) of dit staat ingepland voor 2016.

 10. Uw praktijk is een formele opleidingspraktijk voor GZ psycholoog io en/of Psychotherapeut io en/of Psychiater io.

 11. U leverde in 2015 Generalistische Basis GGZ voor minimaal 20% van uw productie.

 12. De zorgaanbieder heeft de volgende schriftelijke samenwerkingsafspraken gemaakt en handelt hiernaar: Afspraken met samenwerkingsverband(en) van huisartsen zoals een zorggroep of een geïntegreerd eerstelijnscentrum en SGGZ-aanbieder(s) en GBGGZ-aanbieder(s) in het verzorgingsgebied met betrekking tot verwijzing, terugverwijzing, consultatie en (eventuele) nazorg en ondersteuning na terugverwijzing vanuit de SGGZ.