Praktijk voor Psychotherapie en Communicatietraining Nieuw Sloten

Laan van Vlaanderen 124

1066 KS Amsterdam
Tel: 020-6196437
Fax: 020-6698980

e-mail: praktijk@psychotherapienieuwsloten.nl

Wij hebben meegedaan aan het visitatietraject.

 

 

Deze website werkt prima zonder cookies.
U kunt rustig alles lezen zonder dat Uw gegevens worden opgeslagen.

Regels die onderstreept zijn bevatten een link die U met de linker muis kunt aanklikken, U wordt dan doorgelinkt naar verdere informatie.

Deze website beoogt een no-nonsense uitstraling met sobere layout en is gericht op complete en adekwate informatieverstrekking.

Ontwerp: Paula van Boxtel

ACTUEEL:

INVOERING OMZETPLAFONDS LEIDEN TOT PATIËNTENSTOP

Zorgverzekeraars hanteren bij gecontracteerde zorgverleners en naturapolissen een budgetsysteem dat zij het "omzetplafond" noemen.

Door omzetplafonds in te voeren neemt de zorgbehoefte bij patiënten niet af.
Het gevolg: wachtlijsten

 

====    WIJ RADEN IEDEREEN AAN EEN 'ZUIVERE' RESTITUTIEPOLIS TE NEMEN IN 2018  deze is soms iets duurder, maar geeft volledige vrijheid van keuze  zonder omzetplafonds====

 

 

Eerst het goede nieuws:

 

Er zijn gelukkig zorgverzekeraars waar we vooralsnog geen problemen mee hebben:

Het betreft o.a. de MULTIZORG-VRZ groep 

Daaronder vallen:

ONVZ

 

NaamRolUZOVI code
ONVZ Verzekeraar en hoofdconcern 3343
PNOzorg Label van ONVZ 3343
VvAA Label van ONVZ 3343

 

DSW-Stad Holland

 

NaamRolUZOVI code
DSW Verzekeraar en hoofdconcern 7029
inTwente Label van DSW 3344
Stad Holland Verzekeraar 7037

Zorg en Zekerheid

 

NaamRolUZOVI code
AZVZ Label van Zorg en Zekerheid 7085
Zorg en Zekerheid Verzekeraar en hoofdconcern 7085

ASR Ziektekostenverzekeringen

 

NaamRolUZOVI code
Aevitae Gevolmachtigd agent (ASR Ziektekosten) 3328
De Amersfoortse Verzekeraar 9018
Ditzo Label van ASR Ziektekosten 3336
IAK Gevolmachtigd agent (ASR Ziektekosten) 8973
Nedasco Label van Caresco en gevolmachtigd agent (De Amersfoortse) 8959

Turien & Co.

 Turien & Co.             UZOVI 3348

ENO

NaamRolUZOVI code
Salland Verzekeraar 7032
Zorgdirect Label van Salland 7032

Holland Zorg (voor migranten)   7032

Dan het slechte nieuws:

Bij de rest van de zorgverzekeraars hebben wij ons contractuele omzetplafond voor 2017 bereikt en zijn gedwongen voor de rest van 2017 een patiëntenstop in te voeren.

Dus wie niet bij de MULTIZORG-VRZ groep (ook de labels) verzekerd is, kan bij ons pas weer in januari 2018 terecht.

Niet alleen nemen wij geen nieuwe patiënten van die verzekeraars meer aan, maar wij zijn genoodzaakt bij lopende behandelingen de behandelfrequentie sterk te verlagen, hetgeen in veel gevallen tot een minder effectieve behandeling leidt.

Hoewel wij op deze site voor onszelf praten, weten wij dat collega-praktijken dezelfde maatregelen treffen.

UZOVI_register

U vindt hier een uitgebreide lijst van verzekeraars en hun UZOVI nummer

Toelichting

patiëntenstop

Wij zijn niet gelukkig met deze situatie om een aantal redenen.

Mensen betalen in Nederland hoge belasting en forse premies en verwachten als tegenprestatie begrijpelijkerwijs een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige (geestelijke) gezondheidszorg.

Wachtlijsten van 3 tot 6 maanden maanden of langer passen daar niet in.

De samenleving gaat weer 20 jaar terug in de tijd: ellenlange wachtlijsten in de GGZ.  

Toenmalige minister Els Borst werd uiteindelijk flink onder druk gezet vanuit de samenleving om die wachtlijsten de wereld uit te helpen.

De verguisde wachtlijsten van toen zijn nu weer volop aan het ontstaan.

Omzetplafonds in combinatie met het DBC-declaratiesysteem (declareren aan het eind van de behandeling) maakt het onmogelijk voor de SGGZ-zorgverlener bij complexere en langdurige behandelingen om zijn plafond te bewaken. 

Het is ons (en andere praktijken) al een paar keer overkomen dat wij ons plafond ongemerkt hadden overschreden en dat wij 3 tot 4 jaar na dato alsnog de reeds gedeclareerde dbc's moesten terugbetalen. Dit zal in de toekomst naar verwachting weer gebeuren.

Onze beroepsgroep werd feitelijk gedwongen om gratis te werken, voor dat deel wat boven het budget uitkwam.

Wij vinden dat deze gang van zaken te bizar voor woorden is, volstrekt onredelijk en dat die niet thuishoort in een moderne democratische Westerse verzorgingsstaat.

Door de ontwikkelingen op het gebied van omzetplafonds en andere beperkingen en bemoeienissen van zorgverzekeraars, zijn wij serieus aan het onderzoeken om contractvrij te gaan werken.

 

Even uitleggen: 2 soorten polis: "natura" en "restitutie" en 2 soorten behandelaars: gecontracteerden en niet-gecontracteerden.

Deze  opties hebben consequenties voor zowel patiënten als zorgaanbieders.

De meeste mensen hebben een naturapolis, want die is iets goedkoper dan een restitutiepolis en de patiënt hoeft de rekening niet voor te schieten.

Een psychotherapeut krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden als hij dit ondertekent, dan biedt hij naturazorg. Vooralsnog bieden wij naturazorg, maar wellicht niet lang meer. 

Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

Voor de zorgaanbieders ontwikkelen de contracten met verzekeraars zich in toenemende mate tot "wurgcontracten" waarbij de zorgverzekeraars (niet terzake deskundig) zich inhoudelijk gaan bemoeien met de werkwijze van de zorgaanbieder (goed opgeleid en ervaren), bovendien hebben wij het gevoel dat daardoor ook de privacy van de patiënt in het geding is.  

Een ander probleem bij de contracten tussen zorgaanbieders en verzekeraars zijn de beruchte "omzetplafonds".

Als patiënt met een naturapolis kun je kiezen voor een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Deze geeft dus minder keuzevrijheid voor de patiënt.

Maar een voordeel is dat de zorgverlener bij een naturapolis zelf de dbc-factuur aan de verzekeraar stuurt en de patiënt het niet hoeft voor te schieten.

Niet-gecontracteerde zorg wordt bij de naturapolis niet of slechts gedeeltelijk vergoed doch dit is strijdig met de Europese wetgeving.

Met een 'zuivere' restitutiepolis kun je zelf je arts en andere zorgverleners kiezen zonder dat dit van invloed is op de vergoeding die je ontvangt. Hier is de keuzevrijheid dus niet in het geding, maar de polis is iets duurder. 

Bij een restitutiepolis krijg je de kosten van zorg 100% vergoed bij alle zorgaanbieders, ongeacht of de zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd is.

Bij een restitutiepolis is er geen sprake van omzetplafonds (voor alsnog).

MAAR bij de restitutiepolis moet de patiënt eerst zelf betalen en krijgt dan achteraf het geheel of een deel van de zorgverzekeraar terug. 
Ook zijn er tegenwoordig mengvormen en dan is er niet sprake van een 'zuivere' restitutiepolis.

Omdat het een zeer dynamische veld is, gaan we even niet in op mengpolissen.

Voor zorgverleners heeft een restitutiepolis het nadeel dat hun facturen niet altijd betaald worden. 

Het kwam in het verleden nogal eens voor dat een patiënt wachtte met betalen van de factuur van de zorgverlener tot die de restitutie van de zorgverzekeraar ontving.

Vervolgens stak de patiënt dat bedrag in zijn eigen zak en de zorgverlener kon fluiten naar zijn geld.

Dit heeft bij een aantal praktijken en ziekenhuizen geleid tot het laten vooruitbetalen door de patiënt van (een deel van) de behandeling. 
Een andere, veel toegepaste optie, is de patiënt een contract laten ondertekenen waarin wordt toegestemd dat de factuur rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de zorgverlener wordt uitbetaald.

Er bestaat een grote onduidelijkheid over de tarieven die vergoed worden door verzekeraars.
In principe zou dat 100% van het NZA tarief zijn maar in de praktijk hanteert iedere zorgverzekeraar zijn eigen tarief, hetgeen de situatie ondoorzichtig maakt. 

De meeste mensen hebben een naturapolis omdat men de kosten dan niet hoeft voor te schieten.

Maar er is dus ook weer de keerzijde, namelijk dat Zorgverzekeraars zich met de praktijkvoering gaan bemoeien en onredelijke beperkingen gaan opleggen, zoals omzetplafonds.

Samenvattend:

 

=== GEEN CONTRACT BETEKENT DUS ZEKER NIET 'MINDERE KWALITEIT'! ===

 

Er  zijn 2 soorten patiënten en 2 soorten therapeuten.

Patiënten:

N=naturapolis
R=restitutiepolis

Therapeuten:

G=gecontracteerde
O=ongecontracteerde.

R+G geeft geen probleem, maar kent beperkingen voor de therapeut.
R+O geeft geen probleem en is in onze ogen de beste optie.

N+G is het ideaal van de zorgverzekeraars, maar hieraan zijn in toenemende mate flinke beperkingen verbonden voor zowel de patiënt als voor de zorgaanbieder.
N+O wordt als het aan de overheid en zorgverzekeraars ligt, niet vergoed, maar veroorzaakt veel ophef vanwege Europese wetgeving. 

Het probleem ontstaat bij een verzekerde met een naturepolis die bij een niet-gecontracteerde in behandeling wil. Dit wordt door de verzekeraars ontmoedigd, doodat ze maar een deel vergoeden (60 à 70%). De rest moet de patiënt dus bijbetalen, minister Schippers zegt tot 20%. 

Echter het Europese Hof hecht grote waarde aan de vrije artsen keuze zoals blijkt uit een aantal arresten.

De poging van minister Schippers om dat te omzeilen leidde zelfs tot kamervragen van de kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP). 

 

basisverzekering

Minister Schippers en de "hinderpaal"

Ex-Minister Schippers had een uitdaging met art. 13

Op het moment van schrijven (begin Oktober 2017) is het kabinet demissionair en moeten we  afwachten wat er voor veranderingen op het gebied van de zorgverzekeringswet komt, maar....

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. 

Die vergoeding moet zodanig zijn dat er geen sprake is van een ‘hinderpaal’, dat wil zeggen een belemmering, om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan.

Het “hinderpaal"-begrip komt uit een Europeesrechtelijk arrest uit 2003. (MüllerFauré/Van Riet (HvJ 13 mei 2003, C-385/99),

Hieruit blijkt dat het Europese Hof het principe van vrije keuze van zorgaanbieder hoog in het vaandel heeft staan.

Het komt er op neer dat de vergoeding die de zorgverzekeraar geeft aan een niet-gecontracteerde zorgverlener bij een patiënt met naturapolis, redelijk moet zijn dus dat de patiënt niet te veel moet bijbetalen.

Op kamervragen antwoordde de minister:

"Een verzekerde met een zuivere restitutiepolis kan bij een zorgaanbieder terecht ook indien een plafond wordt bereikt en dient de zorg vergoed te krijgen (tot maximaal het bedrag dat in redelijkheid binnen de Nederlandse marktomstandigheden passend is) van zijn restitutieverzekeraar. Er bestaan echter ook restitutiepolissen met (gedeeltelijk) gecontracteerde zorg, waarbij sprake is van een korting op de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. In dat geval maakt de verzekeraar, net als bij de naturapolis, contractafspraken met (een deel van de) zorgaanbieders over kwaliteit, prijs en volume. Hierbij kunnen omzetplafonds worden afgesproken."

bron: LVVP

De wet zelf geeft niet aan hoe hoog die vergoeding moet zijn, maar in de praktijk is dat ongeveer 70% van het marktconforme tarief, zeg maar het NZA-tarief. Toch zijn er polissen die aangeven dat ze 100% vergoeden.

De patiënt met een naturapolis zou dus ongeveer 30% moeten bijbetalen als die gebruik wil maken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hetgeen nog steeds een substantiëel bedrag is.

Er is dus sprake van een ontmoedigingsbeleid om niet-gecontracteerde zorgverleners te kiezen.

Minister Schippers probeerde in een kamerbrief d.d. 26 maart 2012  deze regeling uit de wet te halen, zodat niet-gecontracteerde zorgverleners helemaal niet meer vergoed worden via een naturapolis.

Daarmee komt echter de vrije keuze van zorgaanbieder te vervallen en dat is dus verboden door het Europese Hof.

Aangezien de Nederlandse wetgeving niet strijdig mag zijn met de Europese wet, heeft de minister dus een fors probleem.

De echtgenoot van Edith Schippers is ook negatief in het nieuws gekomen.

kamerbrief-over-aanpassing-artikel-13-van-de-zorgverzekeringswet

Kamerbrief-over-aanpassing-artikel-13-van-de-zorgverzekeringswet door minister Schippers.

Update November 2017 : Nieuwe minister.

We wachten af wat kabinet Rutte-III gaat doen, de nieuwe minister Hugo de Jonge (CDA) neemt het over van Edith Schippers.

Contractvrij werken?

Voordelen van contractvrij werken: mogelijke voordelen voor patiënt en zorgaanbieder:

• Geen omzetplafonds
Als je zonder contracten werkt, heb je geen last van omzetplafonds.
Dus vrijheid in het aantal cliënten dat we in behandeling kunnen nemen. De cliënt wordt daardoor niet belemmerd in zijn/haar keuze voor een behandelaar.

• Minder onzekerheid:
Een contract met een zorgverzekeraar kan onzekerheid creëren voor de zorgverlener. Bijvoorbeeld als het contract de zorgverzekeraar de mogelijkheid geeft om het budget tijdens het jaar eenzijdig naar beneden bij te stellen, soms met wel 40%, zoals VGZ in 2015 deed bij veel zorgverleners.
Of de terugvordering van Menzis over 2014 in verband met overschrijding van het normatieve uurtarief.

• Minder regels, verplichtingen en beperkingen
Daarnaast zijn er vaak extra regels, verplichtingen en beperkingen die via de contracten worden opgelegd, zoals diagnoses die al dan niet behandeld mogen worden, een minimumpercentage aan e-health dat 3 behaald moet worden, een maximum aan diagnostiek, een minimumaantal uren patiëntgebonden tijd, een maximum aan hulppersoneel, een minimale eis wat betreft substitutie (behandelen in gb-ggz in plaats van g-ggz), een gedwongen ‘productmix’ in de gb-ggz (bijvoorbeeld minimaal 40% product kort), de verplichting van een website, et cetera.
Aan deze eisen, die de kwaliteit van ons werk en autonomie kunnen aantasten, hoeven we niet te voldoen als we geen contracten sluiten.

• Contractvrij werken als statement 
De zorg in Nederland is geregeld volgens het uitgangspunt van (gereguleerde) marktwerking. Dat betekent dat we de keuze voor contractvrij werken ook kunnen zien als een statement dat we het niet eens zijn met de huidige inrichting van de zorg. Bijvoorbeeld omdat we de machtspositie van de zorgverzekeraars te groot vinden.

• Administratie
Zonder contracten hebben we minder administratie, omdat:
1) je de contracten niet hoeft te lezen en begrijpen
2) je geen eisen van verzekeraars in de gaten hoeft te houden.

Conclusie:

Contractvrij werken is alleen verantwoord als de betaling van de factuur direct van de verzekeraar aan de zorgverlener geschiedt.

Contractvrij werken heeft voordelen zolang niet-gecontracteerde zorg bij een naturapolis wordt vergoed.

Contractvrij werken lijkt dus een goede keuze, maar als de minister haar zin krijgt en verplichting om niet-gecontracteerden te vergoeden (art. 13) vervalt, dan zijn niet-gecontracteerden aangewezen op zelfbetalers c.q. houders van een restitutiepolis en dat is een zeer kleine markt. 

Aangezien de overheid in Nederland net zo berekenbaar is als ons weer, kunnen wij op dit moment nog geen beslissing nemen.

bron: Bas van der Schot

Verder lezen over dit onderwerp