Praktijk voor Psychotherapie en Communicatietraining Nieuw Sloten

Laan van Vlaanderen 124

1066 KS Amsterdam
Tel: 020-6196437
Fax: 020-6698980

e-mail: praktijk@psychotherapienieuwsloten.nl

Wij hebben meegedaan aan het visitatietraject.

 

 

Deze website werkt prima zonder cookies.
U kunt rustig alles lezen zonder dat Uw gegevens worden opgeslagen.

Regels die onderstreept zijn bevatten een link die U met de linker muis kunt aanklikken, U wordt dan doorgelinkt naar verdere informatie.

Deze website beoogt een no-nonsense uitstraling met sobere layout en is gericht op complete en adekwate informatieverstrekking.

Ontwerp: Paula van Boxtel

ACTUEEL:

INVOERING OMZETPLAFONDS LEIDEN TOT PATIËNTENSTOP

Eerst het goede nieuws:

Er zijn gelukkig zorgverzekeraars waar we vooralsnog geen problemen mee hebben:

Het betreft o.a. de MULTIZORG-VRZ groep 

Daaronder vallen:

ONVZ

 

NaamRolUZOVI code
ONVZ Verzekeraar en hoofdconcern 3343
PNOzorg Label van ONVZ 3343
VvAA Label van ONVZ 3343

 

DSW-Stad Holland

 

NaamRolUZOVI code
DSW Verzekeraar en hoofdconcern 7029
inTwente Label van DSW 3344
Stad Holland Verzekeraar 7037

Zorg en Zekerheid

 

NaamRolUZOVI code
AZVZ Label van Zorg en Zekerheid 7085
Zorg en Zekerheid Verzekeraar en hoofdconcern 7085

ASR Ziektekostenverzekeringen

 

NaamRolUZOVI code
Aevitae Gevolmachtigd agent (ASR Ziektekosten) 3328
De Amersfoortse Verzekeraar 9018
Ditzo Label van ASR Ziektekosten 3336
IAK Gevolmachtigd agent (ASR Ziektekosten) 8973
Nedasco Label van Caresco en gevolmachtigd agent (De Amersfoortse) 8959

Turien & Co.

 Turien & Co.             UZOVI 3348

ENO

NaamRolUZOVI code
Salland Verzekeraar 7032
Zorgdirect Label van Salland 7032

Holland Zorg (voor migranten)   7032

Dan het slechte nieuws:

Bij de rest van de zorgverzekeraars hebben wij ons contractuele omzetplafond voor 2017 bereikt en zijn gedwongen voor de rest van 2017 een patiëntenstop in te voeren.

Dus wie niet bij de MULTIZORG-VRZ groep (ook de labels) verzekerd is, kan bij ons pas weer in januari 2018 terecht.

Omzetplafonds in combinatie met het DBC-declaratiesysteem (declareren aan het eind van de behandeling) maakt het onmogelijk voor de SGGZ-zorgverlener met complexere en langdurige behandelingen om zijn plafond te bewaken. 

Niet alleen nemen wij geen nieuwe patiënten van die verzekeraars meer aan, maar wij zijn genoodzaakt bij lopende behandelingen de behandelfrequentie sterk te verlagen, hetgeen in veel gevallen tot een minder effectieve behandeling leidt.

Hoewel wij op deze site voor onszelf praten, weten wij dat collega-praktijken dezelfde maatregelen treffen.

UZOVI_register

U vindt hier een uitgebreide lijst van verzekeraars en hun UZOVI nummer

Toelichting

patiëntenstop

Wij zijn niet gelukkig met deze situatie om een aantal redenen.

Mensen betalen in Nederland hoge belasting en forse premies en verwachten als tegenprestatie een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige (geestelijke) gezondheidszorg en wachtlijsten van 3 tot 6 maanden maanden of langer passen daar niet in.

De samenleving gaat weer 20 jaar terug in de tijd: ellenlange wachtlijsten in de GGZ.  

Toenmalige minister Els Borst werd uiteindelijk flink onder druk gezet vanuit de samenleving om die wachtlijsten de wereld uit te helpen.

De verguisde wachtlijsten van toen zijn nu weer volop aan het ontstaan.

Het is ons (en andere praktijken) al een paar keer overkomen dat wij ons plafond ongemerkt hadden overschreden en dat wij 3 tot 4 jaar na dato alsnog de reeds gedeclareerde dbc's moesten terugbetalen. Dit zal in de toekomst naar verwachting weer gebeuren.

Onze beroepsgroep werd feitelijk gedwongen om gratis te werken, voor dat deel wat boven het budget uitkwam.

Wij vinden dat deze gang van zaken te bizar voor woorden is, volstrekt onredelijk en dat die niet thuishoort in een moderne democratische Westerse verzorgingsstaat.

Door de ontwikkelingen op het gebied van omzetplafonds en andere beperkingen en bemoeienissen van zorgverzekeraars, zijn wij serieus aan het onderzoeken om contractvrij te gaan werken.

 

2 soorten polis: "natura" en "restitutie".

De meeste mensen hebben een naturapolis.

Bij een naturapolis kun je kiezen voor een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Deze geeft dus minder keuzevrijheid.

Maar een voordeel is dat de zorgverlener bij een naturapolis zelf de dbc-factuur aan de verzekeraar stuurt en de patiënt het niet hoeft voor te schieten.

Niet-gecontracteerde zorg wordt bij de naturapolis niet of slechts gedeeltelijk vergoed en dit is strijdig met de Europese wetgeving.

Met een restitutiepolis kun je zelf je arts en andere zorgverleners kiezen zonder dat dit van invloed is op de vergoeding die je ontvangt. Hier is de keuzevrijheid dus niet in het geding. 

Bij een restitutiepolis krijg je de kosten van zorg vergoed bij alle zorgaanbieders, ongeacht of de zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd is.

Bij de restitutiepolis moet de patiënt eerst zelf betalen en krijgt dan achteraf het geheel of een deel van de zorgverzekeraar terug. 

Voor zorgverleners heeft een restitutiepolis het nadeel dat hun facturen niet altijd betaald worden. 

Het kwam in het verleden nogal eens voor dat een patiënt wachtte met betalen van de factuur van de zorgverlener tot die de restitutie van de zorgverzekeraar ontving.

Vervolgens stak de patiënt dat bedrag in zijn eigen zak en de zorgverlener kon fluiten naar zijn geld.

Dit heeft bij een aantal praktijken en ziekenhuizen geleid tot het laten vooruitbetalen door de patiënt van (een deel van) de behandeling.

Een andere, veel toegepaste optie, is de patiënt een contract laten ondertekenen waarin wordt toegestemd dat de factuur rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de zorgverlener wordt uitbetaald.

Er bestaat een grote onduidelijkheid over de tarieven die vergoed worden door verzekeraars.
In principe zou dat 100% van het NZA tarief zijn maar in de praktijk hanteert iedere zorgverzekeraar zijn eigen tarief, hetgeen de situatie ondoorzichtig maakt. 

De meeste mensen hebben een naturapolis omdat men de kosten niet hoeft voor te schieten.

Maar er is dus ook weer de keerzijde, namelijk dat Zorgverzekeraars zich met de praktijkvoering gaan bemoeien en onredelijke beperkingen gaan opleggen. 

Het Europese Hof hecht grote waarde aan de vrije artsen keuze zoals blijkt uit een aantal arresten.

De poging van minister Schippers om dat te omzeilen leidde zelfs tot kamervragen van de kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP). 

 

Minister Schippers

Op het moment van schrijven (begin Oktober 2017) is het kabinet demissionair en moeten we even afwachten wat er voor veranderingen op het gebied van de zorgverzekeringswet komt, maar....

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener. 

Die vergoeding moet zodanig zijn dat er geen sprake is van een ‘hinderpaal’, dat wil zeggen een belemmering, om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan.

Het “hinderpaal"-begrip komt uit een Europeesrechtelijk arrest uit 2003. (MüllerFauré/Van Riet (HvJ 13 mei 2003, C-385/99),

Hieruit blijkt dat het Europese Hof het principe van vrije keuze van zorgaanbieder hoog in het vaandel heeft staan.

Dus de vergoeding die de zorgverzekeraar geeft aan een niet-gecontracteerde, moet redelijk zijn en van dien aard dat de patiënt niet te veel moet bijbetalen.

De wet zelf geeft niet aan hoe hoog die vergoeding moet zijn, maar in de praktijk is dat ongeveer 75% van het marktconforme tarief, zeg maar het NZA-tarief.

De patiënt met een naturapolis zou dus ongeveer 25% moeten bijbetalen als die gebruik wil maken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hetgeen nog steeds een substantiëel bedrag is.

Er is dus sprake van een ontmoedigingsbeleid om niet-gecontracteerde zorgverleners te kiezen.

Minister Schippers probeert in een kamerbrief d.d. 26 maart 2012 deze regeling uit de wet te halen, zodat niet-gecontracteerde zorgverleners helemaal niet meer vergoed worden via een naturapolis en daarmee komt de vrije keuze van zorgaanbieder te vervallen maar dat is verboden door het Europese Hof.

Aangezien de Nederlandse wetgeving niet strijdig mag zijn met de Europese wet, heeft de minister dus een probleem.

kamerbrief-over-aanpassing-artikel-13-van-de-zorgverzekeringswet

Kamerbrief-over-aanpassing-artikel-13-van-de-zorgverzekeringswet door minister Schippers.

Contractvrij werken?

Voordelen van contractvrij werken: mogelijke voordelen voor patiënt en zorgaanbieder:

• Geen omzetplafonds
Als je zonder contracten werkt, heb je geen last van omzetplafonds.
Dus vrijheid in het aantal cliënten dat we in behandeling kunnen nemen. De cliënt wordt daardoor niet belemmerd in zijn/haar keuze voor een behandelaar.

• Minder onzekerheid:
Een contract met een zorgverzekeraar kan onzekerheid creëren voor de zorgverlener. Bijvoorbeeld als het contract de zorgverzekeraar de mogelijkheid geeft om het budget tijdens het jaar eenzijdig naar beneden bij te stellen, soms met wel 40%, zoals VGZ in 2015 deed bij veel zorgverleners.
Of de terugvordering van Menzis over 2014 in verband met overschrijding van het normatieve uurtarief.

• Minder regels, verplichtingen en beperkingen
Daarnaast zijn er vaak extra regels, verplichtingen en beperkingen die via de contracten worden opgelegd, zoals diagnoses die al dan niet behandeld mogen worden, een minimumpercentage aan e-health dat 3 behaald moet worden, een maximum aan diagnostiek, een minimumaantal uren patiëntgebonden tijd, een maximum aan hulppersoneel, een minimale eis wat betreft substitutie (behandelen in gb-ggz in plaats van g-ggz), een gedwongen ‘productmix’ in de gb-ggz (bijvoorbeeld minimaal 40% product kort), de verplichting van een website, et cetera.
Aan deze eisen, die de kwaliteit van ons werk en autonomie kunnen aantasten, hoeven we niet te voldoen als we geen contracten sluiten.

• Contractvrij werken als statement 
De zorg in Nederland is geregeld volgens het uitgangspunt van (gereguleerde) marktwerking. Dat betekent dat we de keuze voor contractvrij werken ook kunnen zien als een statement dat we het niet eens zijn met de huidige inrichting van de zorg. Bijvoorbeeld omdat we de machtspositie van de zorgverzekeraars te groot vinden.

• Administratie
Zonder contracten hebben we minder administratie, omdat:
1) je de contracten niet hoeft te lezen en begrijpen
2) je geen eisen van verzekeraars in de gaten hoeft te houden.

Conclusie:

Contractvrij werken is alleen verantwoord als de betaling van de factuur direct van de verzekeraar aan de zorgverlener geschiedt.

Contractvrij werken lijkt dus een goede keuze, maar als de minister haar zin krijgt en verplichting om niet-gecontracteerden te vergoeden (art. 13) vervalt, dan zijn niet-gecontracteerden aangewezen op zelfbetalers c.q. houders van een restitutiepolis en dat is een zeer kleine markt. 

Aangezien de overheid in Nederland net zo berekenbaar is als ons weer, kunnen wij op dit moment nog geen beslissing nemen.

bron: Bas van der Schot

Verder lezen over dit onderwerp